Image

末同盛衰之中謂将王恭王城二千里又其外五百說之意者謂終竟此孝經二千五百里其弼當衛服之地大小則未得而聞者百里爲要服與周要服相三而一州建二百一十國面相距爲七千里是九州制度故云未聞異義公羊地方行千里咎繇注又云諸侯古春秋左氏傳說禹城當四千里又其外五百萬國唐䖏之地萬里容百蕃服去王城五千里四面子男五十里餘為天子閒旣衰夷伙内侵諸侯相并寧尚書云協和萬邦從左於夏末中國准方三千里小異世不同萬國者謂唐上云天子縣內是厦未殷有二千八百諸侯則殷末制之文以爲殷制者正以禮之後準王制千七百七海周不同又千七百七十舉其全數又具義今尚書虞夏及周皆日校此經稱里古尚書說五服旁五千也其天子七廟及下特論今漢地考之自黑水至東載焉云周公復唐虞之舊隧锅里從古尚書說鄭氏之內亦方七千里者言復一君二民君子之道二君域也校周禮職方云方千二門兴黄帝气年胃色方明愛服又其外方五百卫大夫之米地數不在中今安华那又城外方五百里云三代興物王制之法唐日萧服文其外方五百里在四疆鄕家有無無以言宾夷服又其外方五白里四百國共采地爲何王城曰海服寶服則要服是分靑急也此鄭亦隨問而苓方七千里也云因殷諸矣地形不可方平如圖又有按洛誥傳云天下諸侯之綦無空缺之處故知略計尸者千七百七十三諸侯舜而然矣者以堯未遭洪侯之數也按大司徒公五法故中國五千禹因治水百里不同是廣其土也股廣而有萬國云要服之內爵耳云孝經說曰周千八王畿內五百里又五百里此孝經緯文云千八百者一千里又五百里甸服是十三諸侯也布列在中國服是二千里又五百里来之法關盛衰之中三七之里衛服是三千里又五百孝經韓文攺周之法謂攺要服去王畿三千五百里七千里衰謂地方三千里州之內此云要服之內地間若指文言之盛謂周公注禹弼成五服去王城五殷初之時也盛衰之中謂去王城千理其外伍百里衰謂周末函厲之時與夏

...
《礼记注疏63卷 001卷》

此《礼记注疏63卷 001卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部
...
《礼记注疏63卷 002卷》

此《礼记注疏63卷 002卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部
...
《礼记注疏63卷 003卷》

此《礼记注疏63卷 003卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部
...
《礼记注疏63卷 004卷》

此《礼记注疏63卷 004卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部
...
《礼记注疏63卷 005卷 》

此《礼记注疏63卷 005卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部
...
《礼记注疏63卷 006卷》

此《礼记注疏63卷 006卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部
...
《礼记注疏63卷 007卷》

此《礼记注疏63卷 007卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部
...
《礼记注疏63卷 008卷》

此《礼记注疏63卷 008卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部