Image

千五百里其粥當男服去王之時與武王同云終此里爲綏服當采服去王城緯所說之意云其餘諸侯去王城三千里又其外五謂一州之内千单之方有當去王城三千五百里四但未知國之大小及封建之內也故此云要服之内說殷三千諸侯周千八百要服之嚻當其夷服去王會諸侯於塗山執王帛者里日荒服當鎭服其粥當里地萬國其侯伯七十里相距爲方萬里也云夏未田許情謹被易曰萬國城土地減國數少若以湯承氏說鄭酸之云而諸侯多明所因有漸承夏永之地虞之制也武王伐紂三分初其界相攸也必知此王諸侯千八百也至周公制百里七十里五十里之國十三國而言周千八百者三國與禹萬國數復具又欧陽夏侯說中國方五千伯故知大略皆據殷而言里相距萬里許愼謹按以盧夏商周四代之制亦兼海衡山之陽至於朔方經域分其五服爲九典要服無駮與許同按易下繫云唐處售城謂治水之後舊一民小人之道鄭注一君果日王義門外方五百里萬里爲方千里者百中欧主民居七千里七七門十九力千里者四十九夷狄之民居千里者五十一是中國夷秋二民其事一君二君一民謂三代之末以地方五千里一君有五千里之土五五二十五更足以一君二十五始滿千里之方五十乃當堯舜一民之地故云二君一民實無此二君一民假之以场廣狹爲優劣池天子百里之内以共官千里之内以爲御註謂此地之〇共田稅所給也官謂其文書財用也御謂衣食音㳟国天子至爲御0正義曰此一節論畿内千里之地田稅所共紿之事。注謂此至衣食。正義曰經云百里之内者謂去王城百里四面相距則五百里經云千里之内以爲御者謂四面相距爲千里去王城四面五百里二者相互云此业之田稅所給也者依周禮有口率出泉恐此是口率之泉故云此地之田稅所給也知非口率出泉所給苔按周禮大府九賦之泉名有所给故其職云關市之賦以行王之膳服邦

...
《礼记注疏63卷 001卷》

此《礼记注疏63卷 001卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部
...
《礼记注疏63卷 002卷》

此《礼记注疏63卷 002卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部
...
《礼记注疏63卷 003卷》

此《礼记注疏63卷 003卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部
...
《礼记注疏63卷 004卷》

此《礼记注疏63卷 004卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部
...
《礼记注疏63卷 005卷 》

此《礼记注疏63卷 005卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部
...
《礼记注疏63卷 006卷》

此《礼记注疏63卷 006卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部
...
《礼记注疏63卷 007卷》

此《礼记注疏63卷 007卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部
...
《礼记注疏63卷 008卷》

此《礼记注疏63卷 008卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部