Image

加命得專征伐是伯得爲牧也鄭必知州版之下更有二伯者以庄傳云五侯九伯服社皆爲五等諸候九州之伯鄭答志云若征五等諸侯九州之伯何夾輔之有大公爲五官伯分主自陜以東不可分爲四侯半故稱五侯四州有八伯畿內有一伯故爲九伯也按鄭志注尚書爲八伯張逸問云九州而八伯者何鄭答云畿内之州不置伯有鄉遂之吏主之伯自收业故周禮太宰云施典于邦國建其牧立其監是畿外邦國有牧畿内不置也畿內旣不置牧則應無收下之伯而立五侯九伯畿内有一伯者但此扬畿刿應有而言之其寔無也州長旣用賢侯爲之則卒正連帥屬長節級用治子男賢者而爲之鄭注曲禮云二王之後不爲牧則殷亦當然殷旣亦有連屬卒等地周亦然也故詩旄丘青衛伯不能脩方伯連率之職是也云虞夏及周皆曰牧者按尚書舜典云翔四岳羣牧又云咨十有二妆是虞稱牧也虞雖稱收亦稻伯故書傳云惟元祀巡此四岳八伯按左傳宣宣三年云夏之方有德也貢金九牧是夏稱牧也太修宰云建其牧是人周稱物也故云虞夏及周皆曰教周禮至主之〇正義曰九命作伯大宗伯職文春秋傳日以下去日秋隱五年公羊傳文故傳云三公者向天子之相也自陜而東者周公住之自陜而西者召公主之一相處乎内是也〇甸大千里之内曰甸註服治田出穀稅薦反千里之外曰采九州之内地取其美物以當穀稅〇采蒼攺反當丁浪反又如字曰流謂九州之外也夷狄流移或貢或不禹貢荒服之外主百里蠻二百里流0蠻莫创千里至曰還反酒流0正義曰此一節總淪畿内畿外九州治田及宋取美物并九州之外或貢或否之事各隨文解之0注服治至穀稅0正義日定本直云服治田出穀稅無甸字知甸是服治田出穀稅者按禹貢五百里日间服下又

...
《礼记注疏63卷 001卷》

此《礼记注疏63卷 001卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部
...
《礼记注疏63卷 002卷》

此《礼记注疏63卷 002卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部
...
《礼记注疏63卷 003卷》

此《礼记注疏63卷 003卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部
...
《礼记注疏63卷 004卷》

此《礼记注疏63卷 004卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部
...
《礼记注疏63卷 005卷 》

此《礼记注疏63卷 005卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部
...
《礼记注疏63卷 006卷》

此《礼记注疏63卷 006卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部
...
《礼记注疏63卷 007卷》

此《礼记注疏63卷 007卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部
...
《礼记注疏63卷 008卷》

此《礼记注疏63卷 008卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部