Image

中之賦以待賔客四郊之賦以待稍林家削之賦以待匪頒邦甸之脑以待工事邦縣之賦以待幣帛邦都之賦以待祭祀山澤之賦以待喪紀幣餘之賦以待賜予是口率出泉各有所用也知官謂其文書財用也者以其稱官是官府所須故爲文書財用御是進御所須故爲衣食但官是甲褻故用近物御爲尊重故用遠物此爲股法也但未知有口率出泉以否千里之外設方伯五國以爲屬屬有長十國以爲連連有帥三十國以爲卒卒有正二百一十國以爲州州有伯註屬連卒州猶聚也伯帥正亦長也凡長皆周賢侯爲之殷之州長曰伯虞夏及周皆曰牧。師色類反法更下同卒子忽反下及注同牧音木八州八伯五十六正百六十八帥三百三十六長八伯各以其歷屬於天子之老二人分天下以爲左右曰二伯註老謂上公周禮曰九命作伯春秋傳曰自陜以東周公主之自陜以西召公主之0欧朱冉反一音函日千里至二伯〇正義曰此古洽反召詩照反一節論千里之外設方伯及連帥卒正兼二伯之事各隨文解之0注屬連至日版〇正義日屬是繫屬連是連接卒是卒伍州是聚居故云屬連卒州猶聚也伯帥正俱是長但異其名云凡長皆因賢侯爲之者旣長諸侯非賢不可故知賢侯爲之言因者因其州內賢侯非州外別取州牧則知以賢侯爲之故下曲禮以侯爲牧周制收下有二伯則侯伯皆得爲之故詩旄立責衛伯也衛是侯爵而爲州伯張浼疑而問鄭鄭容云候德適任之謂衛侯之德滴可任州伯也然則伯之賢者亦可進為版故周禮宗伯八命作牧注云謂侯伯有功德者

...
《礼记注疏63卷 001卷》

此《礼记注疏63卷 001卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部
...
《礼记注疏63卷 002卷》

此《礼记注疏63卷 002卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部
...
《礼记注疏63卷 003卷》

此《礼记注疏63卷 003卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部
...
《礼记注疏63卷 004卷》

此《礼记注疏63卷 004卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部
...
《礼记注疏63卷 005卷 》

此《礼记注疏63卷 005卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部
...
《礼记注疏63卷 006卷》

此《礼记注疏63卷 006卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部
...
《礼记注疏63卷 007卷》

此《礼记注疏63卷 007卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部
...
《礼记注疏63卷 008卷》

此《礼记注疏63卷 008卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部