Image

干德曰正正及神人曰極世世能極曰帝史記武王伐紂吹律聽聲推孟春以至於季冬殺氣相幷而音尙宮园做武王問太公日音德之聲可以知三軍之消息腾行之决平太公曰深哉王之問也夫律管十二其要有五音宫商角微羽此闻正滑也萬物不易五行之神道之常也金木水火土各以其勝政也古者三皇之世成無之情以制副强無有文字香由五行五行之道天地自然六甲之分微妙之神北法以天清淨無险震展雨夜半酒轻輪银全依人之限去九百光外德持律管當耳大呼锁之有聲應管北来基微角聲應管當成自虎微聲應管常以玄武商聲應管當以米雀羽啓應管當以勾陳五管聲盡不心者宫也當以青他北五行之符佐勝之微成敗之榄武王口善茂太公目微炒之帝皆有外候武王回何以知之太公口敵人驚動則鹅之開胞鼓之音者角也見火光者微也開金鐵牙绒之音者商也開人啸所之音省羽也寂寞無開者宮也此五音者聲色之符也說苑武王將伐紂名太公望而問之曰吾欲不戰而知勝不十而知吉使非其人爲之有道乎太公對曰有道王得衆人之心以圖不道則不戰而知勝矣以賢伐不肖則不十而知吉矣彼害之我利之雖非吾民可得而使也武王曰善乃値周公而問焉曰天下之圖事者皆以殷爲天子以周爲諸侯以諸侯攻天子勝之有道乎周公對曰殷信天子周信諸侯則無勝之道矣何可攻乎武王忿然曰汝言有說乎周公對曰臣聞之攻禮者爲賊攻義者爲殘失其民則爲匹夫王攻其失民者也何攻天子乎武王曰善乃起衆舉師史記武王將伐紂十龜兆不吉風雨暴至羣公盡懼唯太公彊之勸武王武王於是遂行萧百周武王伐紂十筮之逆占曰大因太公推萧蹈急而曰枯骨死草何知吉凶武王伐納十之而新播占者曰凶太公曰锅航以祭則国以戰則勝武王從之卒克紂焉中子武王伐纣魚辛諫日歲在北方不北征武王不抛限鲜武王伐糾雨甚雷疾武王之乘雷震而死周公日天不神周矣太公曰君禾德而受之不可如何也〇今本無固今注曲蓋太八所作也武王伐紂大风折蓋太公因折蓋之形而制曲蓋焉韓詩外傳武王伐紂到於邢丘楯折爲三天雨三日不休武王心懼召太公而問曰意者紂未可伐乎太公對曰不然折爲三

...
《绎史160卷 001》

此《绎史160卷 001 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 002》

此《绎史160卷 002 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 003》

此《绎史160卷 003 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 004》

此《绎史160卷 004 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 084》

此《绎史160卷 084 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 100》

此《绎史160卷 100 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 130》

此《绎史160卷 130 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 160》

此《绎史160卷 160 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末