Image

蹙其腎踐其肺履其肝周武王乃使人帷而守之民之觀者舉〇操此武帷而入提石之者猶未肯止王不斬紂。授此淮南子紂拘於宣室而不反其過而悔不誅文王於羑里紂招不死而拘史記周武王之伐紂幷殺惡來是時蜚廉爲紂石北方還無所報爲壇霍太山而報得石椁銘曰帝令處父不與殷亂賜爾石〇按孟子戮飛椁以華氏死遂葬於霍太山廣於海牌也呂氏春秋武王入殷聞殷有長者武王往見之而問殷之所以巳殷長者對曰王欲知之則請以日中爲期武王與周公曰明日早要期則弗得也武王怪之周公曰吾已知之矣此君子也取不能其主有以其惡吿王不忍爲也若夫期而不當言而不信此殷之所以巳也已以此吿王矣武王勝殷得二虜而問焉曰若國有妖乎一虜對曰吾國有妖晝見星而天兩血此吾國之妖也一虜對曰此則妖也雖然非其大者也吾國之妖甚大者子不聽父弟不聽兄君令不行此妖之大者也武王避席口新序同庆生武王伐股得二大夫而間之日殷國将巴亦有妩子一人日嚴國再拜之常雨血雨灰南石小者如雞子大者如箕嘗六月而雨雪深尺餘武王曰大截妖也一人對曰非發國之大妖也殷國大妖三十六章殷君喜射人喜以人食餞虎喜割人心喜殺孕婦以信者爲不信以誣者爲眞@忠者爲不患忠諫者死阿諛者賞以君子爲下以小人爲上以佞辯爲相以女子爲政急令暴取萬民慈苦喜田量走狗試馬出入不時不避大风其雨不避宾昌喜修治池豪日夜無已喜高酒池肉丘牛伙者三千人饮之以金鼓牛起無长幼之序貴照之原聽诚用譽無功者賞無德者富所愛身制體令無禮儀無聖人無賢士無衡棋燕斗斛無尺寸無修鍊有罪赦無罪誅此股國之大妖其餘不可勝數臣言不能書。御覽引臀乃反商政政由舊釋箕子囚封比干墓式商容閭散鹿臺之財發鉅橋之粟大賚于四海而萬姓說服〇武成文尙書大傳武王與紂戰于牧之野紂之卒輻分紂之車瓦裂紂

...
《绎史160卷 001》

此《绎史160卷 001 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 002》

此《绎史160卷 002 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 003》

此《绎史160卷 003 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 004》

此《绎史160卷 004 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 084》

此《绎史160卷 084 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 100》

此《绎史160卷 100 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 130》

此《绎史160卷 130 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 160》

此《绎史160卷 160 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末