Image

五下無敵於前無君於後是故智者爲之謀勇者爲之鬬氣厲靑雲疾若馳騖兵不接刃而敵降服戰勝於外功立於內吏恶上賞百姓歡說將無咎殃是故風雨時節五穀豐登社穆安寧武〇出師命将典王戡凯之用模货不车似茂然文不類西周租王曰善哉武王問殿將軍之語僞作有露其肘耳故六韜之書僅取二三策而已太公曰士高下有差乎太公曰人有九差惡口舌爲衆所懀夜臥早起此妻子之將知人饑渴習人劇易此萬人之將戰戰慄慄日愼一日此十萬之將知天文悉地理理四海如妻子此天锅止叚下之主軍中之事不聞君命見音林說苑太公兵法曰致慈愛之心立威武之戰以卑其衆練其精銳砥礪其節以高其氣分爲五選異其旗章勿使冒亂堅其行陳連其什伍以禁淫非壘陳之次車騎之處勒兵之勢軍之法令賞罰之數使士赴火蹈刃陷陳取將死不旋踵者多異於今〇精簡勝六楼萬言當是尚艾本書抱补服太公日從苏整索萬人無餘一之將者也女子當百丈夫〇奇俊語六行武王問大公门三者即師必有股服餐朝以成威神爲之东何太公日儿印兵師以將爲命合在通達了守一街因能授臘各取所長隆時變化以爲纪红故將有股肱羽與七十二人刀應天道倘數如法宗加命理殊能果技萬事畢矣武王日請間其目太公日腹心一人主贊謀應车於天消漫温攪計謀休全民命媒士五人主圖安危慮未萌論行能明賞罰於官位決嫌堤定再否天文三人主司星联候風鼠推時日考符驗校災異知天心去就之杭地利三人主軍行止形勢利害消息速江險易水涸山阻不失地利兵法九人主講論男同行事成敗商縳兵器刺舉非法通福四人主度候食備蓄積通得道玫五穀命三軍不困乏奮威四人主擇才力論兵革風驰電掣不知所由代旗鼓三人主伏旗鼓明耳目詭行印謬號今闇忽往來出入若神股胜四人主任重持鞋修溝华治堂壘以備守梨通才二人主拾造福過應對寶客論議識語消患解結排士三人主行奇論設姝與非人所識行熊宿之變耳门七人主往來聽言視變覽四方之事軍中之情爪平五人主揚威武激属三軍使冒雌攻蛻無所疑慮羽闲四人主揚名譽震因方動四境以刷敲心游士八人主何威候级開湖人情觀敝之意以汽間謀術士二人主爲韵詐依托鬼神以惑衆心方士三人主百集夏治金杰以痉萬病法算二人主會計三軍營壘粉食所用出入〇質樸妹存古義上三畧畧夫主將之法務攬英雄之心賞祿有功通志於衆故與衆同好靡不成與衆同惡靡不傾治國安家得人也巴國破家

...
《绎史160卷 001》

此《绎史160卷 001 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 002》

此《绎史160卷 002 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 003》

此《绎史160卷 003 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 004》

此《绎史160卷 004 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 084》

此《绎史160卷 084 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 100》

此《绎史160卷 100 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 130》

此《绎史160卷 130 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 160》

此《绎史160卷 160 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末