Image

者有刑罰若祭山林則爲主而脩除且蹕若大田獵則萊山田之野及弊田植虞旗于中致禽而珥焉林衡掌巡林麓之禁令而平其守以時計林麓而賞罰之若斬木材則受灋干山虞而掌其政令川衡掌巡川澤之禁令而平其守以時舍其守犯禁者執而誅罰之祭祀賔客共川奠澤虞掌國澤之政令爲之厲禁使其地之人守其財物以時入之千玉府頒其餘于萬民凡祭祀賔客共澤物之奠喪紀共其葦蒲之事若大田獵則萊澤野及弊田植虞旌以屬禽迹人掌邦田之地政爲之厲禁而守之凡田獵者受令焉禁麝卵者與其毒矢射者廾人掌金玉錫石之地而爲之厲禁以守之若以時取之則物其地圖而授之巡其禁令角人掌以時徵齒角凡骨物于山澤之農以當邦賦之政令以度量受之以共財用羽人掌以時徵羽翮之政于山澤之農以當邦賦之政令凡受羽十羽爲審百羽爲搏十搏爲縛掌葛掌以時徵絺絡之材千山農凡葛征徵草貢之材干澤農以當邦賦之政今以權度受之掌染草掌以春秋斂染草之物以權量受之以待時而頒之掌炭掌灰物炭物之徵令以時入之以權量受之以共邦之用凡炭灰之事掌荼掌以時聚茶以共喪事徵野疏材之物以待邦事凡畜聚之物掌蜃掌斂互物蜃物以共闉壙之蜃祭祀共蜃器之蜃共白盛之蜃〇囿人中士四人下士八人府〇場人舒二人胥八人徒八十人場下士二人府一人史一人徒二十人囿人掌囿游之獸禁牧百獸祭祀喪紀賔客共其生獸死獸之物場人掌國之場圃而樹之果蓏珍異

...
《绎史160卷 001》

此《绎史160卷 001 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 002》

此《绎史160卷 002 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 003》

此《绎史160卷 003 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 084》

此《绎史160卷 084 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 100》

此《绎史160卷 100 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 130》

此《绎史160卷 130 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 160》

此《绎史160卷 160 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《024 空同先生集63卷 024卷》

此《024 空同先生集63卷 024卷 明 李梦阳撰 明嘉靖刊本 卷》由李梦阳所作,所属分类为...

集部 别集