Image

之寳不匱仕至中尉有問秀才吳舊姓何如荅曰吳府君聖王之老成明時之儁乂朱永長理物之至德清選之高望嚴仲弼九臯之鳴鶴空谷之白駒顧彦先八音之琴瑟五色龍章張威伯歲寒之茂松幽夜之𨓜光陸士衡士龍鴻鵠之裵回懸鼓之待槌秀才蔡洪也集載洪與剌史周俊書日一日侍坐言及吳士詢于芻蕘遂見下問造次承顔載嚴不舉敕令條列名狀邊輒思之今稱䟽所知吳展字士季下邳人忠足矯非清足厲俗信可結神才堪榦世仕吳爲廣州刺史吳郡大守吳平還下邳門門自守不交賔客誠聖王之老成明時之儁乂也米誕字永長吳郡人體履清和黄中通理吳朝舉賢良累遷議郎今歸在家誠理物之至德清選之高望也嚴隱字仲弼吳郡人稟氣清純思度淵偉吳朝舉賢良宛陵令吳平去職九皐之鳴鶴空谷之白駒也張明字威伯吳郡人禀性堅明志行清朗居磨涅之中無淄磷之損歲寒之松栢幽夜之逸光也陸雲别傳曰雲字士龍吳大司馬抗之弟五子機同毋之弟也儒雅有俊扌容貌瓌偉口敏能談博聞彊記善著述六歲便能賦詩時人以爲項託揚烏之疇也年十八剌史周俊命爲主簿俊常嘆曰陸士龍當今之顏淵凡此諸也累遷太子舎人清河内史爲城都王所害君以洪筆爲鉏耒以紙札爲良田以玄黙爲稼穡以義理爲豐年以談論爲英華以忠恕爲珍寶著文章爲錦繡藴五經爲繒帛坐謙虚爲席歲張義讓爲帷幙行仁義爲室宇修道德爲廣宅按蔡所論士十六人無陸機兄弟又無凡此諸君以下疑益之人問王夷甫山巨源義理何如是唯軰王曰此人初

...
《世说新语》

《世说新语》是由南朝·宋·刘义庆撰(南朝·梁,所属归类为明凌瀛初刻四色套印本...

印本
...
《世说新语3卷 00》

此《世说新语3卷 00 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 01》

此《世说新语3卷 01 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 02》

此《世说新语3卷 02 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 04》

此《世说新语3卷 04 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 05》

此《世说新语3卷 05 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 06》

此《世说新语3卷 06 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 07》

此《世说新语3卷 07 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家