Image

敗浮遊吳㑹吳人咸侮辱之聞京師亂馳出投蘇峻峻甚暱之以爲謀主及峻聞義軍起自姑孰屯于石頭是寧之計峻敗先降仕至新安太守杜弘治墓崩哀容不稱庾公顧謂諸客曰弘治至羸不可以致哀晉陽秋曰杜又字弘治京兆人祖預父錫有與前朝乂少有令名仕丹陽丞蚤年成帝納又曰弘治哭不可哀乂女爲后世稱庾文康爲豐年玉穉恭爲荒年榖庾家論云是文康稱恭爲荒年榖庾長仁爲豐年玉謂亮有廊廟之噐翼有主世之才各有用也世目杜弘治標鮮季野穆少江左名士傳曰X清標令上也有人目杜弘治標鮮清今盛德之風可樂詠也語林曰有人目杜弘治標解甚清令初若熈怡容無韻盛德之風可樂詠也倪庾庾公云逸少國舉故庾倪爲碑文云拔萃國舉倩小字也徐廣晉紀曰清字少彦司空氷子皇后兄也有與謀反才具仕至太宰長史相温以其宗彊使下邳王晃誣而誅之庾穉恭與栢温書稱劉道生日夕在事大小殊快義懷通樂旣佳且足作友正實良器推此與君同濟艱不者也宋明帝文章志曰劉恢字道生沛國人識局明濟有文武才王濛每稱其思理淹通蕃屏之高選爲車騎司馬年三十六卒贈前將軍王藍田拜楊州主簿請諱敎云亡祖先君名播海内禮記口婦人逺近所知内諱不出於外之詩不出門餘無所諱明心

...
《世说新语》

《世说新语》是由南朝·宋·刘义庆撰(南朝·梁,所属归类为明凌瀛初刻四色套印本...

印本
...
《世说新语3卷 00》

此《世说新语3卷 00 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 01》

此《世说新语3卷 01 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 02》

此《世说新语3卷 02 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 03》

此《世说新语3卷 03 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 05》

此《世说新语3卷 05 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 06》

此《世说新语3卷 06 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 07》

此《世说新语3卷 07 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家