Image

蕭中郎孫丞公婦父劉尹在撫軍坐時擬爲太常劉尹云蕭祖周不知便可作三公不自此以還無所不堪晉百官名曰蕭輪宇祖周樂安人劉謙之晉紀曰輪有才學善三禮歷常侍國子博士太傳未冠始出西詣王長史清言良久去後苟子問曰王濛子脩並巳見向客何如尊長史曰向客亹亹爲來逼人王右軍語劉尹故當共推安石劉尹曰若安石東山志立當與天下共推之續晉陽秋曰初安家於會稽上虞縣優游山林六七年間徵召不至雖彈奏相屬繼以禁錮而晏然不屑也謝公稱藍田掇皮皆眞徐廣晉紀曰沭貞審眞意不顯孫綽與瘐桓温行經王敦墓邊過望之云可兒可兒亮牋日王敦可人之日數十年简地殷中軍道王右軍云逸少清貴人吾於之甚至一時無所後文章志曰羲之高爽有風氣不類常流也晉陽秋王仲祖稱殷淵源非以長勝人處長亦勝人日浩善以通和接物也王司州與殷中軍語嘆云巳之府奧蚤巳傾冩而見徐廣晉紀曰浩清言妙殷陳勢浩汗衆源未可得測群玄假當屿名流皆爲其美零王長史謂林公眞長可謂金玉滿堂林公曰金玉滿

...
《世说新语》

《世说新语》是由南朝·宋·刘义庆撰(南朝·梁,所属归类为明凌瀛初刻四色套印本...

印本
...
《世说新语3卷 00》

此《世说新语3卷 00 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 01》

此《世说新语3卷 01 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 02》

此《世说新语3卷 02 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 03》

此《世说新语3卷 03 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 05》

此《世说新语3卷 05 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 06》

此《世说新语3卷 06 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 07》

此《世说新语3卷 07 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家