Image

噐晉孝武年十二時冬天晝曰不箸複衣但箸單練衫五六重夜則累茵褥謝公諌曰聖體冝令有常陛下書過冷夜過熱恐非攝養之術帝曰書動夜静老子日澡簡文勝寒静勝熱此言夜靜寒宜重肅也謝公出嘆曰上理不減先帝帝善言理也栢宣武薨相南郡年五歲服始除栢車騎與送故文玄小才何武別相沖别傳曰沖字玄叔温弟也累遷車騎將軍都督七州諸軍事因指語南郡堪重任冲台不失此皆汝家故吏佐玄應聲慟哭酸感傍人車騎每自厚目巳坐曰靈寳成人當以此坐還之𤫊寳玄小字也鞠愛過於所生〇豪爽第十三王大將軍年少時舊有田舎名語音亦楚武帝喚時賢共言伎藝事人皆多有所知唯王都無所關意色殊惡自言知打鼔吹帝令取鼔與之於坐振䄂而起楊槌奮擊音節諧捷神氣豪上傍若無人舉坐嘆其雄爽或曰敦嘗坐武昌釣臺聞行船打鼔嗟稱其能俄而一槌小異勃以扇柄撞几日可恨應侍側曰不然此是回帆撾使視之云舩人入夾口應知鼓又善於敦也王處仲世許高尚之目嘗荒恣於色體爲之弊左右諌之處仲曰吾乃不覺爾如此者甚易耳乃開後閤

...
《世说新语》

《世说新语》是由南朝·宋·刘义庆撰(南朝·梁,所属归类为明凌瀛初刻四色套印本...

印本
...
《世说新语3卷 00》

此《世说新语3卷 00 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 01》

此《世说新语3卷 01 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 02》

此《世说新语3卷 02 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 03》

此《世说新语3卷 03 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 05》

此《世说新语3卷 05 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 06》

此《世说新语3卷 06 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 07》

此《世说新语3卷 07 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家