Image

驅諸婢妾數十人出路任其所之時人嘆焉鄧粲晉紀曰敦性簡脫口不言財其存尚如此王大將軍自目高朗踈率學通左氏晉陽秋曰敦少稱高率通朗有錾裁王處仲每酒後轍詠老驥伏櫪志在千里烈士暮年壯心不巳魏武帝樂府詩以如意打唾壷壷口盡缺晉明帝欲起池臺元帝不許帝時爲太子好養武士一夕中作池比曉便成今太子西池是也丹陽記日西池孫登所創吳史所稱西苑也明帝修復之耳土大將軍始欲下都處分樹置先遣恭軍告朝廷諷育時賢租車騎尚未鎭夀春瞋目厲聲語使人印卿語阿異敦小字也何敢不遜催攝靣去須臾不爾我將三千兵槊腳令上王聞之而止有此等人所明尚保庾穉恭旣常有中原之志文康時權重未在巳及季江左堅作相恩兵畏禍與穉恭歷同異者久之乃果行傾漢晉春秋曰翼荆漢之力窮舟車之勢師次于襄陽風儀美劭才能豐贍少有經緯大略及繼兄亮居方州之任有主維内外掃蕩羣凶之志是時杜乂粤浩諸人盛名冠世翼未之貴也常曰此輩冝束之高閣俟天下清定然後議其所任耳其意氣如此唯與相温友善相期以寧齊宇宙之事初翼輒發所部奴及車馬萬數率大軍入沔將謀伐狄遂次于襄陽翬別傳曰翼爲荆州雅有三志每以門地威重兄弟寵授不陳力竭誠何以報國雖蜀阻險塞胡負凶力然皆無道酷虐易可

...
《世说新语》

《世说新语》是由南朝·宋·刘义庆撰(南朝·梁,所属归类为明凌瀛初刻四色套印本...

印本
...
《世说新语3卷 00》

此《世说新语3卷 00 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 01》

此《世说新语3卷 01 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 02》

此《世说新语3卷 02 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 03》

此《世说新语3卷 03 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 05》

此《世说新语3卷 05 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 06》

此《世说新语3卷 06 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 07》

此《世说新语3卷 07 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家