Image

如初輕詆第二十六王太尉問眉子汝叔名士何以不相推重眉子巳見叔王澄也眉子曰何有名士終曰妄語庾元規語周伯仁諸人皆以君方樂周曰何樂謂樂毅邪史記曰樂毅中山人賢而爲燕昭王將軍率諸侯伐齊終於趙庾曰不爾樂令耳周曰何乃刻畫無鹽以唐突西子也列女傳曰鍾離舂者齊無鹽之女也其醜無雙黄頭深目長壯大節鼻昻結喉肥項少髪折腰出胷皮膚若漆行年三十無所容入衒嫁不售乃自詣齊宣王乞備後宫因說王以四殆王拜爲正后吳藏春秋日越王勾踐得山中採薪女子名三西施獻之吳王深公云人謂庾元規名士胷中柴棘三斗許庾公權重足傾王公庾在石頭王在冶城坐大風揚按王公雅量通濟庾塵王以扇拂塵曰元規塵汙人亮之在武昌傳其應下公以識度裁之囂言自息豈或回貳有肩塵之事乎王隱晉書戴洋傳曰丹陽太守王導問洋得痄七年洋日君侯命在申爲土地之主而於申上冶火光昭天此爲金火相爍水火相炒以故相害導呼冶令奕遜使啓鎭東徙今東冶是也丹陽記曰丹陽冶城去宫三里吳時鼓鑄之所吳平猶不廢又云孫權築冶城爲鼓鑄之所旣立石頭大塢不容近立此小城當是徙縣冶空城而置冶爾冶城疑是金陵本治漢髙六年令天下縣邑秣陵不應獨無王右軍少時甚澀訥在大將軍許王庾二公後來右王氶相軍便起欲去大將軍留之曰爾家司空巳見規元

...
《世说新语》

《世说新语》是由南朝·宋·刘义庆撰(南朝·梁,所属归类为明凌瀛初刻四色套印本...

印本
...
《世说新语3卷 00》

此《世说新语3卷 00 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 01》

此《世说新语3卷 01 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 02》

此《世说新语3卷 02 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 03》

此《世说新语3卷 03 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 04》

此《世说新语3卷 04 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 05》

此《世说新语3卷 05 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 07》

此《世说新语3卷 07 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家