Image

言其服也前廣後狹尊卑象也上圎下方法天地也五弦象五行也文王武王加二弦以合君臣之恩古今樂錄曰今稱二弦爲文武弦是也應劭風俗通曰七弦法七星也三禮圖曰琴第一弦爲宮次弦爲商次爲肉次爲羽次爲徵次爲少宮次爲少商相譚新論曰今琴四尺五寸法四時五行也崔豹古今注曰蔡邕益琴爲九弦二弦大次三弦小次四弦尤小鿄元帝纂要曰古琴名有清肉黄帝之琴也鳴鹿循況濫脇號鍾自鳴空中皆齊相公琴也繞鿄楚莊王琴也綠綺司馬相如琴也焦尾蔡邕琴也鳳凰趙飛慧琴也自伏羲制作之後有瓠巴師文師襄成連伯牙方子春鍾子期皆善鼓琴而其曲有暢有操有引有弄琴論曰和樂而作命之曰暢言達則兼濟天下而矣暢其道也憂愁而作命之曰操言窮則獨善其身而不失其操也引者進德脩業申達之名也弄者情性和暢寬泰之名也其後西漢時有慶安世者爲成帝侍郎善爲雙鳳離鸞之曲齊人劉道疆能作單鳧寡鶴之弄趙飛鵞亦善爲歸風

...
《003 乐府诗集100卷 001卷》

此《003 乐府诗集100卷 001卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《004 乐府诗集100卷 002卷》

此《004 乐府诗集100卷 002卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《005 乐府诗集100卷 003卷》

此《005 乐府诗集100卷 003卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《006 乐府诗集100卷 004卷》

此《006 乐府诗集100卷 004卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《057 乐府诗集100卷 055卷》

此《057 乐府诗集100卷 055卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《061 乐府诗集100卷 059卷》

此《061 乐府诗集100卷 059卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《100 乐府诗集100卷 098卷》

此《100 乐府诗集100卷 098卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《102 乐府诗集100卷 100卷》

此《102 乐府诗集100卷 100卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集