Image

送遠之操皆妙絕當時見稱後世若夫心意感發聲調諧應大弦寬和而溫小弦清廉而不亂攫之深酵之愉斯爲盡善矣古琴曲有五曲九引十二操五曲一曰鹿鳴二曰伐檀三曰騶虞四曰鵒巢五曰白駒九引一曰烈女引二曰伯妃引三曰貞女引四曰思歸引五曰霹靂引六曰走馬引七曰箜後引八曰琴引九曰楚引十二操曰將歸操二曰猗蘭操三曰龜山操四臼越裳操五曰拘幽操六曰歧山操七曰履霜操八曰朝飛操九曰别鶴操十曰殘形操十一曰水僊操十二曰襄陵操白是已後作者相繼而其義與其所起略可考而知故不復備論樂府解題曰琴操紀事好與本傳相違存之者以廣與聞也白雪歌徐孝嗣謝希逸琴論曰劉涓子善鼓琴制陽春白雪曲琴集曰白雪師曠所作商調曲也唐書樂志曰白雪周曲也張率博物志曰白雪者太帝使素女鼓五十弦瑟曲名也高宗顯慶二年太常言白雪琴曲本宜合歌今依琴中舊曲以御製雪詩爲白雪歌辭

...
《003 乐府诗集100卷 001卷》

此《003 乐府诗集100卷 001卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《004 乐府诗集100卷 002卷》

此《004 乐府诗集100卷 002卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《005 乐府诗集100卷 003卷》

此《005 乐府诗集100卷 003卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《006 乐府诗集100卷 004卷》

此《006 乐府诗集100卷 004卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《057 乐府诗集100卷 055卷》

此《057 乐府诗集100卷 055卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《061 乐府诗集100卷 059卷》

此《061 乐府诗集100卷 059卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《100 乐府诗集100卷 098卷》

此《100 乐府诗集100卷 098卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《102 乐府诗集100卷 100卷》

此《102 乐府诗集100卷 100卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集