Image

凉州詞耿緯國使翩翩隨斾旌隴西歧路足荒城氈裘牧馬胡雛小曰草蕃歌三兩聲同前張籍邊城算雨雁飛低蘆笋初生漸欲齊無數鈴聲遥過磧應䭾白練到安西古鎭城門白磧開胡兵往往傍沙堆廵邊使客行應早每待平安火到來鳳林關裏水東流白草黄榆六十秋邊將皆承主恩澤無人解道取涼州同前辭逢昨夜蕃兵報國讎沙州都護破鿄州黃河九曲今歸漢塞外縱橫戰血流大和第一樂苑曰大和羽調曲也國門卿相舊山莊聖主移來宴綠芳簾外輾爲車馬路花閒踏出舞人塲第二國鳥尚含天樂囀寒風猶帶御衣香爲報碧潭朙月夜會須畱賞待君王第三前鵒遶相思樹井上鶯歌爭刺桐舍情少婦悲春草

...
《003 乐府诗集100卷 001卷》

此《003 乐府诗集100卷 001卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《004 乐府诗集100卷 002卷》

此《004 乐府诗集100卷 002卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《005 乐府诗集100卷 003卷》

此《005 乐府诗集100卷 003卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《006 乐府诗集100卷 004卷》

此《006 乐府诗集100卷 004卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《079 乐府诗集100卷 077卷》

此《079 乐府诗集100卷 077卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《083 乐府诗集100卷 081卷》

此《083 乐府诗集100卷 081卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《100 乐府诗集100卷 098卷》

此《100 乐府诗集100卷 098卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《102 乐府诗集100卷 100卷》

此《102 乐府诗集100卷 100卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集