Image

也韓詩外傳曰桀爲酒池糟隄縱靡靡之樂一皷而牛飲者三千羣臣皆相持而歌江水沛兮舟楫敗兮我王廢兮趣歸于亳亳亦大兮樂兮樂兮四牡驕兮六轡沃兮去不善而從善何不樂兮商歌二首寗戚淮南子曰寗越欲干齊桓公困窮無以自達於是爲商旅將任車以商於齊草宿於郭門外桓公郊迎客夜開門辟任車爝火甚盛從者甚衆越飯牛車下望見桓公而悲擊牛角而疾商歌桓公聞之曰與哉非常人也命後車載之越一作戚南山矸白石爛生不遭尭與舜禪短布單衣適至忓從昬飯牛薄夜半長夜漫漫何時旦滄浪之水白石粲中有鯉魚長尺半弊布單衣裁至忤淸朝飯牛至夜半黄犢上坂且休息吾將捨汝相齊國師乙歌家語曰孔子相魯齊人歸女樂魯君滛荒孔子遂行師乙送孔子曰吾欲歌可乎乃歌之彼婦人之口可以出走彼婦人之謁可以死敗優哉游哉聊以卒歲

...
《003 乐府诗集100卷 001卷》

此《003 乐府诗集100卷 001卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《004 乐府诗集100卷 002卷》

此《004 乐府诗集100卷 002卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《005 乐府诗集100卷 003卷》

此《005 乐府诗集100卷 003卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《006 乐府诗集100卷 004卷》

此《006 乐府诗集100卷 004卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《083 乐府诗集100卷 081卷》

此《083 乐府诗集100卷 081卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《087 乐府诗集100卷 085卷》

此《087 乐府诗集100卷 085卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《100 乐府诗集100卷 098卷》

此《100 乐府诗集100卷 098卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《102 乐府诗集100卷 100卷》

此《102 乐府诗集100卷 100卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集