Image

獲麟歌孔子孔叢子曰叔孫氏之車子鉏商樵於野而獲麟焉衆莫之識以爲不祥棄之五父之衢冉有告曰麋身而肉角豈天之妖乎夫子曰吾將徃觀焉遂泣曰予之於人猶麟也麟仁獸出而死吾道窮矣乃歌云唐虞世兮麟鳳游今非其時來何求麟兮麟兮我心憂河激歌趙簡子夫人列女傳曰女娟者趙河津吏之女也簡子南擊楚津吏醉臥不能渡簡子簡子怒召欲殺之娟懼持檝走前曰願以微軀易父之死簡子遂釋不誅將渡用檝者少一人娟攘奉操檝而請簡子遂與渡中流爲簡子發河激之歌簡子歸納爲夫人升彼河兮而觀清水揚波兮冐冥冥禱求福兮醉不醒誅將加兮妾心驚罰既釋兮瀆乃淸妾持檝兮操其維蛟龍助兮主將歸呼來櫂兮行勿疑越人歌劉向說苑曰鄂君子晳泛舟於新波之中乘靑翰之舟張翠葢會鍾鼓之音畢榜枻越人擁楫而歌於是鄂君乃揄脩袂行而擁之舉繡被而覆之鄂君楚王母弟也

...
《003 乐府诗集100卷 001卷》

此《003 乐府诗集100卷 001卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《004 乐府诗集100卷 002卷》

此《004 乐府诗集100卷 002卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《005 乐府诗集100卷 003卷》

此《005 乐府诗集100卷 003卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《006 乐府诗集100卷 004卷》

此《006 乐府诗集100卷 004卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《083 乐府诗集100卷 081卷》

此《083 乐府诗集100卷 081卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《087 乐府诗集100卷 085卷》

此《087 乐府诗集100卷 085卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《100 乐府诗集100卷 098卷》

此《100 乐府诗集100卷 098卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《102 乐府诗集100卷 100卷》

此《102 乐府诗集100卷 100卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集