Image

今夕何夕兮搴洲中流今曰何曰兮得與王子同舟蒙羞被好兮不訾詬恥心幾頑而不絕兮得知王子山有木兮木有枝心說君兮知不知徐人歌劉向新序曰延陵季子將聘晉帶寶劒以過徐君徐君觀劒不言而色欲之季子未獻也然其心許之矣使反而徐君巳死子於是以劒帶徐君墓樹而去徐入乃之歌延陵季子兮不㤀故脫千金之劍兮帶丘墓漁父歌古辭楚辭曰屈原旣放游於江潭漁父見之鼓枻而歌滄浪水名也清諭朙時可以振纓而仕濁諭亂世可以抗足而去故孔子曰清斯濯纓濁斯濯足矣言自取之也若張志和漁父歌但歌漁者之事滄浪之水清兮可以濯吾纓滄浪之水濁兮可以濯吾足漁父歌五首張志和西塞山邊白鷺飛祧花流水鱖魚肥靑箬笠綠蓑衣春江一作斜風細雨不須歸釣臺漁父褐爲裘兩兩三三舴艋舟能縱棹慣乘流長

...
《003 乐府诗集100卷 001卷》

此《003 乐府诗集100卷 001卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《004 乐府诗集100卷 002卷》

此《004 乐府诗集100卷 002卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《005 乐府诗集100卷 003卷》

此《005 乐府诗集100卷 003卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《006 乐府诗集100卷 004卷》

此《006 乐府诗集100卷 004卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《083 乐府诗集100卷 081卷》

此《083 乐府诗集100卷 081卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《087 乐府诗集100卷 085卷》

此《087 乐府诗集100卷 085卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《100 乐府诗集100卷 098卷》

此《100 乐府诗集100卷 098卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《102 乐府诗集100卷 100卷》

此《102 乐府诗集100卷 100卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集