Image

天蒼黄同前李賀紫皇宮殿重重開夫人飛入瓊瑤臺綠香繡帳何時歇靑雲無光宮水咽翩聯桂花墜秋月孤鸞驚啼商絲發紅璧闌珊懸佩璫歌臺小妓遙相望玉蟾滴水雞人唱露蕐蘭葉參差光同前鮑溶璿閨羽帳蕐覺陳方士夜降夫人神葳㽔半露芙蓉色窈窕將期環珮身麗如三五月可望難親近嚬黛含犀竟不言春思秋怨誰能問欲求巧笑如生時歌塵在空瑟銜絲神來未及夢相見帝比初亾心雯悲愛之欲其生又死東流萬代無囘水宫漏丁丁夜向晨烟銷霧散愁方士同前張祜延年不語望三星莫說夫人上涕零争奈世間惆悵在甘泉宫夜看圖形李夫人及貴人歌陸厥屬車桂席塵豹尾香烟滅彤殿向蘼華靑蒲復萎絕坐萎絕對蘼蕪臨丹階泣椒塗寡鶴羈雌飛且止雕鿄翠壁網蜘蛛洞房朙月夜對此淚如珠未央才人歌庾肩吾從來守未央轉欲訶春芳朝風凌曰色夜月奪燈光相

...
《003 乐府诗集100卷 001卷》

此《003 乐府诗集100卷 001卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《004 乐府诗集100卷 002卷》

此《004 乐府诗集100卷 002卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《005 乐府诗集100卷 003卷》

此《005 乐府诗集100卷 003卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《006 乐府诗集100卷 004卷》

此《006 乐府诗集100卷 004卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《084 乐府诗集100卷 082卷》

此《084 乐府诗集100卷 082卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《088 乐府诗集100卷 086卷》

此《088 乐府诗集100卷 086卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《100 乐府诗集100卷 098卷》

此《100 乐府诗集100卷 098卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《102 乐府诗集100卷 100卷》

此《102 乐府诗集100卷 100卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集