Image

之命後徐州刺史呂虔檄爲别駕固辭不受弟覽爲具車牛虔乃召祥委以州事于時寇盜充斥祥率勵兵士頻討破之州界清靜政化大行時人歌之海沂之康實賴王祥邦國不空别駕之功束晳歌晉書曰束晳陽平元城人太康中郡界大早晳爲邑人請雨三曰而雨注衆謂晳誠感而爲作歌束先生通神朙請天三曰甘雨零我黍以育我稷以生何以疇之報束長生豫州歌晉書曰祖逖爲豫州刺史躬自儉約督課農桑克已務施不畜資產子弟耕耘負擔樵薪又收葬枯骨為之祭酸百姓感悅嘗置酒大會耆老中坐流涕曰吾等老矣更得父母死將何恨乃作此歌其得人心如此幸哉遺黎免俘虜三辰旣朗遇慈父玄酒忘勞甘瓠脯何以詠思歌且舞應詹歌晉書曰王澄爲荆州牧應詹督南平天門

...
《003 乐府诗集100卷 001卷》

此《003 乐府诗集100卷 001卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《004 乐府诗集100卷 002卷》

此《004 乐府诗集100卷 002卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《005 乐府诗集100卷 003卷》

此《005 乐府诗集100卷 003卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《006 乐府诗集100卷 004卷》

此《006 乐府诗集100卷 004卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《085 乐府诗集100卷 083卷》

此《085 乐府诗集100卷 083卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《089 乐府诗集100卷 087卷》

此《089 乐府诗集100卷 087卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《100 乐府诗集100卷 098卷》

此《100 乐府诗集100卷 098卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《102 乐府诗集100卷 100卷》

此《102 乐府诗集100卷 100卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集