Image

爲之歌天久不雨蒸人失所天王自出祝令特苦精符感應滂沱下雨滎陽令歌殷氏世傳曰殷褒爲滎陽令廣築學館會集朋徒民知禮讓乃歌之云滎陽令有兾政脩立學校人易性令我子弟恥訟爭徐聖通歌會稽典錄曰徐弘字聖通爲汝陰令誅鉏姦桀道不拾遺民乃歌之徐聖通政無雙平刑罰姦宄空王世容歌吳錄曰王鐔字世容為武城令民服德化宿惡奔逬父老歌之王世容政無雙省徭役盜賊空晉高祖歌晉陽秋曰高祖伐公孫淵過故鄉賜牛酒榖帛會父老故舊飲讌高祖作歌天地開闢曰月重光遭逢際會奉辭遐方將掃逋穢還過故鄉肅清萬里總齊八荒告誠歸老待罪武陽徐州歌晉書曰王祥隱居廬江三十餘年不應州

...
《003 乐府诗集100卷 001卷》

此《003 乐府诗集100卷 001卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《004 乐府诗集100卷 002卷》

此《004 乐府诗集100卷 002卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《005 乐府诗集100卷 003卷》

此《005 乐府诗集100卷 003卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《006 乐府诗集100卷 004卷》

此《006 乐府诗集100卷 004卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《085 乐府诗集100卷 083卷》

此《085 乐府诗集100卷 083卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《089 乐府诗集100卷 087卷》

此《089 乐府诗集100卷 087卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《100 乐府诗集100卷 098卷》

此《100 乐府诗集100卷 098卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《102 乐府诗集100卷 100卷》

此《102 乐府诗集100卷 100卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集