Image

人逆來挑戰仁貴發三矢射殺三人自餘時下馬請降仁貴恐爲後患竝坑殺之九姓自此衰弱不復更爲邊患於是軍中歌之將軍三箭定天山戰士長歌入漢關顏有道歌唐書曰顏遊秦師古叔父武德初爲廉州刺史時劉黑闥初平人多以彊曓寡禮風俗未安遊泰撫恤境內敬讓大行邑里歌之高祖璽書勉勞焉廉州顏有道姓行同莊老愛人如赤子不殺非時草新河歌唐書曰粹大鼎貞觀中爲滄州刺史州界有無棣河隋末填廢大鼎奏開之引魚鹽於海百姓歌之新河得通舟檝利直達滄海魚鹽至昝曰徒行今結駟美哉辭公德㫄被田使君歌唐書曰田仁會永徽中爲郢州刺史屬時早仁會自曝祈禱竟獲甘澤其年大稔百姓歌之父母育我田使君精誠爲人上天聞田中致雨山出雲

...
《003 乐府诗集100卷 001卷》

此《003 乐府诗集100卷 001卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《004 乐府诗集100卷 002卷》

此《004 乐府诗集100卷 002卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《005 乐府诗集100卷 003卷》

此《005 乐府诗集100卷 003卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《006 乐府诗集100卷 004卷》

此《006 乐府诗集100卷 004卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《086 乐府诗集100卷 084卷》

此《086 乐府诗集100卷 084卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《090 乐府诗集100卷 088卷》

此《090 乐府诗集100卷 088卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《100 乐府诗集100卷 098卷》

此《100 乐府诗集100卷 098卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《102 乐府诗集100卷 100卷》

此《102 乐府诗集100卷 100卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集