Image

乃衰之始故爲白曰歌白曰白曰舒天照暉數窮則盡盛滿而衰雲歌王臺卿玉雲初度色金風送影來全生疑魄暗半去月時開欲知無處所一爲上陽臺一旦歌一旦被頭痛避頭還著牀自無親伴侶誰當給水漿匍匐入山院正逢虎與狼對虎低頭啼垂淚淚千行搖豫歌二首酈道元水經注曰白帝山城水門之西江中有孤石名滛豫石水冬出二十餘丈夏則没亦有裁出焉江水東逕廣峽溪乃三峽首之也峽中有瞿塘黃龕二灘夏水囘復㳂泝所忌十道志曰滛豫石與城郭門外石潛通蜀人往燒火伏石則滛預邊沸國史補曰蜀之三峽最號峻急四月五月尤險故行者歌之滛或作灎預或作豫灎預大如馬瞿塘不可下灎預大如牛瞿塘不可流同前鿄簡文帝滛預大如服瞿塘不可觸金沙浮轉多桂浦忌經過巴東三峽歌二首

...
《003 乐府诗集100卷 001卷》

此《003 乐府诗集100卷 001卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《004 乐府诗集100卷 002卷》

此《004 乐府诗集100卷 002卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《005 乐府诗集100卷 003卷》

此《005 乐府诗集100卷 003卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《006 乐府诗集100卷 004卷》

此《006 乐府诗集100卷 004卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《086 乐府诗集100卷 084卷》

此《086 乐府诗集100卷 084卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《090 乐府诗集100卷 088卷》

此《090 乐府诗集100卷 088卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《100 乐府诗集100卷 098卷》

此《100 乐府诗集100卷 098卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《102 乐府诗集100卷 100卷》

此《102 乐府诗集100卷 100卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集