Image

連雨六十餘日宰臣楊國忠惡其不附巳以雨災歸京兆尹乃出爲長沙太守時京師米麥踊貴百姓爲之謠其爲政得人心如此欲得米麥賤無過追李峴樂府詩集卷第八十七東吳毛晉訂正男扆再訂樂府詩集卷第八十八太原郭茂淸編次雜歌謠辭謠辭堯時康衢童謠列子曰堯治天下五十年不知天下之治與不治億兆之願戴已與不願戴已顧問左右外朝及在野皆不知也堯乃微服游於康衢聞童兒謠堯喜問曰誰教爾爲此言童兒曰聞之大夫大夫曰古詩也堯還宮召舜因禪以天下舜不辭而受之

...
《003 乐府诗集100卷 001卷》

此《003 乐府诗集100卷 001卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《004 乐府诗集100卷 002卷》

此《004 乐府诗集100卷 002卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《005 乐府诗集100卷 003卷》

此《005 乐府诗集100卷 003卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《006 乐府诗集100卷 004卷》

此《006 乐府诗集100卷 004卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《088 乐府诗集100卷 086卷》

此《088 乐府诗集100卷 086卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《092 乐府诗集100卷 090卷》

此《092 乐府诗集100卷 090卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《100 乐府诗集100卷 098卷》

此《100 乐府诗集100卷 098卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《102 乐府诗集100卷 100卷》

此《102 乐府诗集100卷 100卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集