Image

立我烝民莫匪爾極不識不知順帝之則晉獻公時童謠春秋左氏傳曰晉獻公伐虢圍下陽問於卜偃曰吾其濟乎偃以童謠對曰克之十月丙子旦曰在尾月在策鶉火中必是時也冬十二月丙子朔晉滅虢虢公醜奔師漢書五行志曰周十二月夏十月也言天者以夏正丙之晨龍尾伏辰衫服振振取虢之旂鶉之奔奔天策焞焞火中成軍虢公其奔晉惠公時童謠漢書五行志曰晉惠公賴泰力得立立而背泰內殺二大夫國人不說及耍葬其兄恭太子申生而不敬故詩妖作也後與泰戰爲秦所獲立十四年而死晉人絕之耍立其兄重耳是爲文公遂伯諸侯恭太子耍葬兮後十四年晉亦不昌昌乃在其兄魯國童謠漢書五行志曰左氏傳魯文成之世童謠也至昭公時有鸜鵒來巢公攻季氏敗出奔齊居外野次乾侯八年死于外歸葬魯昭公名關公子宋立是爲定公

...
《003 乐府诗集100卷 001卷》

此《003 乐府诗集100卷 001卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《004 乐府诗集100卷 002卷》

此《004 乐府诗集100卷 002卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《005 乐府诗集100卷 003卷》

此《005 乐府诗集100卷 003卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《006 乐府诗集100卷 004卷》

此《006 乐府诗集100卷 004卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《088 乐府诗集100卷 086卷》

此《088 乐府诗集100卷 086卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《092 乐府诗集100卷 090卷》

此《092 乐府诗集100卷 090卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《100 乐府诗集100卷 098卷》

此《100 乐府诗集100卷 098卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《102 乐府诗集100卷 100卷》

此《102 乐府诗集100卷 100卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集