Image

自用而詘忠謀待小民則恐以恣意妄行而啓衆怨如此則久安長治而無危厲之咎矣若夫優柔不斷者文當以英果濟之此洪範高明柔克沈潛剛克之說不可執一而論也上九視履考祥其旋元吉𧰼日元吉在上大有慶也此一爻是言君子能肃人事赢獲天道之佑也考稽考也祥福之兆也其旋周旋無虧之意周公繫履上爻曰人事多方其吉凶之應有久有近上九居履之終則所厦之事巳終其祥兆當有可考果所履者事皆盡善周旋無虧則得大吉矣孔子釋上象曰人情靡不有初鮮克有終故有一事吉而餘未必吉者有吉之數多或吉之數少者元吉所最難也若元吉而得之在上則自始至終無少欠缺非常之福自天佑之礻亦大有慶平葢人身之善否實與天命相流通故一事不脩卽致天行之沴一時不謹卽干上帝之和昔之聖

...
《姑山遗集十八卷-第1册》

《姑山遗集十八卷-第1册》,全书共16册,此为第1册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《姑山遗集十八卷-第2册》

《姑山遗集十八卷-第2册》,全书共16册,此为第2册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《姑山遗集十八卷-第7册》

《姑山遗集十八卷-第7册》,全书共16册,此为第7册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《日讲易经解义 十八卷》

此《日讲易经解义 十八卷 牛钮等撰 清康熙23年内府刊本 1684年》由未知所作,所属分类为未...

未分类
...
《日讲春秋解义 六十四卷》

此《日讲春秋解义 六十四卷 总说一卷 库勒纳等奉敕编撰 清乾隆二年内府刊本》由未知所作,所属分...

未分类
...
《易经》

此《易经 嘉靖31年跋 魁本大字校刊本》由未知所作,所属分类为未分类...

未分类
...
《日讲礼记解义 卷01至32》

此《日讲礼记解义 卷01至32 总六十四卷 清鄂尔泰 张廷玉等编撰 清乾隆十四年武英殿刊本》由...

未分类
...
《日讲礼记解义 卷33至64》

此《日讲礼记解义 卷33至64 总六十四卷 清鄂尔泰 张廷玉等编撰 清乾隆十四年武英殿刊本》由...

未分类