Image

王雖履極盛之時必兢兢自考宵難於易爲大於細愼終如其始以迓天休之滋至孟不敢少自怠疏焉是以萬福來同而慶及於天下後世也哉乾下坤上卦取感通之義詞言消長之機易之隂陽以天地自然之氣言之勛不可相無以君子小人之象言之則聖人之意未常不欲天下之盡爲君子而無小人也泰否之象歸宿皆在君子小人之消長故曰易内天道昅人事泰乃吉亨之時然九三方過中聖人卽以爲戒制治於未亂保邦於未危也泰極生否聖人於三示其端於上要其極干陂往復者天運之不能無艱貞勿恤者人事之所當盡若上居泰極雖欲艱貞巳無及矣豐卦當盛大之時而彖傳曰日中則昃月盈則食皆聖人思患預防之意也泰小往大來吉亨

...
《姑山遗集十八卷-第1册》

《姑山遗集十八卷-第1册》,全书共16册,此为第1册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《姑山遗集十八卷-第2册》

《姑山遗集十八卷-第2册》,全书共16册,此为第2册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《姑山遗集十八卷-第7册》

《姑山遗集十八卷-第7册》,全书共16册,此为第7册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《日讲易经解义 十八卷》

此《日讲易经解义 十八卷 牛钮等撰 清康熙23年内府刊本 1684年》由未知所作,所属分类为未...

未分类
...
《日讲春秋解义 六十四卷》

此《日讲春秋解义 六十四卷 总说一卷 库勒纳等奉敕编撰 清乾隆二年内府刊本》由未知所作,所属分...

未分类
...
《易经》

此《易经 嘉靖31年跋 魁本大字校刊本》由未知所作,所属分类为未分类...

未分类
...
《日讲礼记解义 卷01至32》

此《日讲礼记解义 卷01至32 总六十四卷 清鄂尔泰 张廷玉等编撰 清乾隆十四年武英殿刊本》由...

未分类
...
《日讲礼记解义 卷33至64》

此《日讲礼记解义 卷33至64 总六十四卷 清鄂尔泰 张廷玉等编撰 清乾隆十四年武英殿刊本》由...

未分类