Image

此一爻是見君能虛心下賢而成致泰划功也帝乙至尊之象歸妹下賢之象以祉謂以此而受福祉中譜中德周公繫泰五爻曰五爲泰主虛中而應九二之剛不以勢位自高而謙卑以下賢如帝乙之妹至尊貴也今乃降尊貴以下歸庶人而不以爲屈則得賢致治以此保泰真天下之福矣非大善而吉平孔子釋五象曰所謂以祉元吉者何哉葢下賢乃人主之事孟往往不克行者以不能虛己故也今六五有柔中之德虛己以應九二則下賢也正以行其所願耳其受祉也宜矣按五以柔中之德任二剛中之賢君臣之間不惟以情相合而實以道相孚人自不得而間之矣君之任賢愈專則賢之任事愈力一人端拱無爲而羣材效職萬方樂業天下所䝉之福孰非大君之福哉上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝𧰼曰城復于隍具命亂也

...
《姑山遗集十八卷-第1册》

《姑山遗集十八卷-第1册》,全书共16册,此为第1册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《姑山遗集十八卷-第2册》

《姑山遗集十八卷-第2册》,全书共16册,此为第2册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《姑山遗集十八卷-第7册》

《姑山遗集十八卷-第7册》,全书共16册,此为第7册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《日讲易经解义 十八卷》

此《日讲易经解义 十八卷 牛钮等撰 清康熙23年内府刊本 1684年》由未知所作,所属分类为未...

未分类
...
《日讲春秋解义 六十四卷》

此《日讲春秋解义 六十四卷 总说一卷 库勒纳等奉敕编撰 清乾隆二年内府刊本》由未知所作,所属分...

未分类
...
《易经》

此《易经 嘉靖31年跋 魁本大字校刊本》由未知所作,所属分类为未分类...

未分类
...
《日讲礼记解义 卷01至32》

此《日讲礼记解义 卷01至32 总六十四卷 清鄂尔泰 张廷玉等编撰 清乾隆十四年武英殿刊本》由...

未分类
...
《日讲礼记解义 卷33至64》

此《日讲礼记解义 卷33至64 总六十四卷 清鄂尔泰 张廷玉等编撰 清乾隆十四年武英殿刊本》由...

未分类