Image

此一爻是言君子守正石往而能牟全具道也葭伏於軸以承輻者與說敕謂自去其葭而不進也尤過也周公繫大畜二爻曰九二陽剛其才足以有行者特爲六五所畜而未可以進二則能以中道自裁審時揆勢正而不行脫然於馳逐之塲而無妄動之虞爲奥說葭之象則時不當行而卽不行所謂可以止則止者也孔子釋二象曰舆說輨而不行者二有中道故能察乎時之盛衰势之强毅則進退不失其正而躁動之尤何自而至乎按輿者行之具二巳在與是勢在必行而自說其藍則遂止而不行矣凡尤者咎自外來當不可之時而强爲天下任事則僨轅之患將欲誰諉二能說v以自宻非萬全勿動也又何尤焉具殆審幾達務之君子平九二良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往象曰利有攸德上合志也此一爻是言君子遇丽進之時尤廊宋愼小

...
《姑山遗集十八卷-第1册》

《姑山遗集十八卷-第1册》,全书共16册,此为第1册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《姑山遗集十八卷-第2册》

《姑山遗集十八卷-第2册》,全书共16册,此为第2册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《姑山遗集十八卷-第7册》

《姑山遗集十八卷-第7册》,全书共16册,此为第7册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《日讲易经解义 十八卷》

此《日讲易经解义 十八卷 牛钮等撰 清康熙23年内府刊本 1684年》由未知所作,所属分类为未...

未分类
...
《日讲春秋解义 六十四卷》

此《日讲春秋解义 六十四卷 总说一卷 库勒纳等奉敕编撰 清乾隆二年内府刊本》由未知所作,所属分...

未分类
...
《易经》

此《易经 嘉靖31年跋 魁本大字校刊本》由未知所作,所属分类为未分类...

未分类
...
《日讲礼记解义 卷01至32》

此《日讲礼记解义 卷01至32 总六十四卷 清鄂尔泰 张廷玉等编撰 清乾隆十四年武英殿刊本》由...

未分类
...
《日讲礼记解义 卷33至64》

此《日讲礼记解义 卷33至64 总六十四卷 清鄂尔泰 张廷玉等编撰 清乾隆十四年武英殿刊本》由...

未分类