Image

以成之故成炳照萬物之功六爻之中惟九三盛極將衰有不能知止之戒六二則言臣道之能將順也上九則言君威之能丕振也初爻持之以敬則無咎四爻迫之以剛則終凶所爲敬勝者吉而太剛者折也至於五爻能以憂危之心収大權而保天祿此堯舜所以勤旴昲而湯武所以朂銘誥歟按文王序上經始之以乾坤而終之以坎離者以坎得乾之中晝離得坤之中畫故坎離者天地之心也坎藏天之陽著明爲月離麗地之隂含明爲日坎水主北方而司寒離火主南方而司暑月則司夜日則司晝自太極旣判兩儀化育以後几水火日月之用寒暑晝夜之運莫非二卦之所包蘊帝王體之以治天下則裁成輔相之道以立聖賢體之以治一身則動靜通復之理以明洵乎易道之微爲能範圍天地而不過矣離利貞亨畜牝牛吉

...
《姑山遗集十八卷-第1册》

《姑山遗集十八卷-第1册》,全书共16册,此为第1册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《姑山遗集十八卷-第2册》

《姑山遗集十八卷-第2册》,全书共16册,此为第2册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《姑山遗集十八卷-第7册》

《姑山遗集十八卷-第7册》,全书共16册,此为第7册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《日讲易经解义 十八卷》

此《日讲易经解义 十八卷 牛钮等撰 清康熙23年内府刊本 1684年》由未知所作,所属分类为未...

未分类
...
《日讲春秋解义 六十四卷》

此《日讲春秋解义 六十四卷 总说一卷 库勒纳等奉敕编撰 清乾隆二年内府刊本》由未知所作,所属分...

未分类
...
《易经》

此《易经 嘉靖31年跋 魁本大字校刊本》由未知所作,所属分类为未分类...

未分类
...
《日讲礼记解义 卷01至32》

此《日讲礼记解义 卷01至32 总六十四卷 清鄂尔泰 张廷玉等编撰 清乾隆十四年武英殿刊本》由...

未分类
...
《日讲礼记解义 卷33至64》

此《日讲礼记解义 卷33至64 总六十四卷 清鄂尔泰 张廷玉等编撰 清乾隆十四年武英殿刊本》由...

未分类