Image

虛實之要願聞其故歧伯曰夫隂與陽皆有俞會陽注於隂隂滿之外隂陽勻平以充其形九候若一命曰平人平人謂平和之人夫邪之生也或生於隂或生於陽其生於陽者得之風雨寒暑其生於隂者得之飲食居處隂陽喜怒帝曰風雨之傷人奈何歧伯曰風雨之傷人也先客於皮膚傳入於孫脉孫脉滿則傳入於絡脉絡脉滿則輸於大經脉血氣與邪幷客於分腠之間其脉堅大故曰實實者外堅充滿不可按之按之則痛帝曰寒濕之傷新人奈何歧伯曰寒濕之中人也皮膚不收校正云按全元起云不收不仁也甲肌肉堅緊乙經及太素云皮膚收無不字榮血泣衛氣去故曰虛虛者聶辟氣不足按聶謂聶雛之則氣足以温之故快然而不痛辟謂辟疊也〇新校正云按甲乙帝曰善隂之生實奈經作攝辟太素作攝辟何實謂邪歧伯曰喜怒不節則隂氣上逆上氣盛也趙府居敬堂

...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第3卷》

《补注释文黄帝内经素问-第3卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第1卷》

《补注释文黄帝内经素问-第1卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第2卷》

《补注释文黄帝内经素问-第2卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第3卷》

《补注释文黄帝内经素问-第3卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第4卷》

《补注释文黄帝内经素问-第4卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第5卷》

《补注释文黄帝内经素问-第5卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第6卷》

《补注释文黄帝内经素问-第6卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家