Image

狂氣并於陽則陽氣血幷於陽氣拜於隂乃外盛故爲驚狂爲炅中氣并於隂則陽氣内血幷於上氣并盛故爲熱中炅熱也於下心煩惋善怒血幷於下氣拜於上亂而上謂鬲上喜忘下謂鬲下帝曰血并於隂氣并於陽如是血氣離居何者爲實何者爲虛歧伯曰血氣者喜温而惡寒則泣不能流温則消而去之泣謂如雪在水中是故氣之所拜爲血虛凝住而不行去也氣并於血則血少故血虚血之所并爲氣虛血并於氣則氣少故氣虚帝曰人之所有者血與氣耳今夫子乃言血幷爲虛氣并爲虛是無實乎歧伯曰有者爲氣拜於血則血無故氣幷則無實無者爲虛血拜於氣則氣無血血并則無氣今血與氣相失故爲虛焉氣纤於血則血失其氣血并於氣則氣失其血故曰血與氣相失絡之與孫脉俱輸於經血與氣并則爲實焉血之與氣拜走於上則爲犬厥厥則暴死氣復反則生不反則死帝曰實者何道從來虛者何道從去趙府居敬堂

...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第3卷》

《补注释文黄帝内经素问-第3卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第1卷》

《补注释文黄帝内经素问-第1卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第2卷》

《补注释文黄帝内经素问-第2卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第3卷》

《补注释文黄帝内经素问-第3卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第4卷》

《补注释文黄帝内经素问-第4卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第5卷》

《补注释文黄帝内经素问-第5卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第6卷》

《补注释文黄帝内经素问-第6卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家