Image

中人之居也自天之下地之上則二氣交合之分也人居地上故氣交合之中人之居也是以化生變易皆在氣交之中故曰天樞之上天氣主之天樞之下地氣主之氣交之分人氣從之天樞當齊之兩傍也所萬物由之此之謂也謂身半矣伸臂指天則天樞正當身之半也三分析之上分應天下分應地中分應氣交天地之氣交合之際所遇寒暑燥濕風火勝復之變之化故人氣從之萬物生化悉由而合散也帝曰何謂初中歧伯曰初凡三十度而有奇中氣同法奇謂三十日餘四十三刻又四十分刻之三十也初中相合則六十日餘八十±刻半也以各餘四十分刻之三十故云中氣同法也帝曰初中何也歧伯曰所以分天地也以是知氣高下生人病主之也帝曰願卒聞之政伯曰初者地氣也中者天氣也氣之初天用事天用事則地氣上騰於太虚之内氣之中地氣主之地氣主則天氣下降於有質之中帝曰其升降何如歧伯曰氣之升降天地之更用也升謂上升降謂下降升極則降降極則升升降不巳救彰天地之更用也帝曰願聞其用何如歧伯曰升巳而降降者謂天降巳而升升者謂地氣之初地氣升氣之中天趙府居敬堂

...
《补注释文黄帝内经素问-第1卷》

《补注释文黄帝内经素问-第1卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第1卷》

《补注释文黄帝内经素问-第1卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第5卷》

《补注释文黄帝内经素问-第5卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第8卷》

《补注释文黄帝内经素问-第8卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第9卷》

《补注释文黄帝内经素问-第9卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第10卷》

《补注释文黄帝内经素问-第10卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第10卷,所属归类为...

医家