Image

氣降升巳而降以下彰天氣之下流降巳而升以上表地氣之上應天氣下降地氣上騰天地交合泰之象也易日天地交泰是以天地之氣升降常以三十曰半下上下上不巳故萬物生化無有休天氣下降氣流于地地息而各得其所也氣上升氣騰于天故高下相召升降相因而變作矣氣有勝復故變生也〇新校正云按六元正紀大論云天地之氣盈虚何如曰天氣不足地氣隨之地氣不足天氣從之運居其中而常先也惡所不勝歸所和同隨運歸從而生其病也故上勝則天氣降而下下勝則地氣遷而上多少而差其分微者忄差甚者大差甚則仕易氣交易則大變生而病作矣帝曰善寒濕相遘燥熱相臨風火相値其有問乎歧伯曰氣有勝復勝復之作有德有化有用有變變則夫撫掌戒聲沃火生沸物之交合邪氣居之象出其間萬類交合亦由是矣天地交合則八風鼔析六氣交馳於其間故氣不能正者反成邪氣帝曰何謂邪乎邪者不正之目也天地勝復則寒暑燥濕風火六氣互爲邪也歧伯曰夫物之生從於化物之極由乎變變化之相薄成敗之所由也夫氣之有生化也不見其形不知其情莫測其所起莫究其所止而萬物自生自化近成無極是謂天和見其象彰其動震烈剛暴飄泊驟卒趙府居敬堂

...
《补注释文黄帝内经素问-第1卷》

《补注释文黄帝内经素问-第1卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第1卷》

《补注释文黄帝内经素问-第1卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第5卷》

《补注释文黄帝内经素问-第5卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第8卷》

《补注释文黄帝内经素问-第8卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第9卷》

《补注释文黄帝内经素问-第9卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第10卷》

《补注释文黄帝内经素问-第10卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第10卷,所属归类为...

医家