Image

古受傳之遺㫖也帝曰余聞得其人不教是謂失道傳非其人慢泄天寶余誠菲德未足以受至道然而衆子哀其不終願夫子保於無窮流至道者非於無極余司其事則而行之奈何傳之難非知之艱行之難聖人愍念蒼生同居永壽故屈身降志請受於一天師太上貴德故後巳先人苟非其人則道無虚授黃帝欲仁慈惠遠博愛流行尊道下身拯乎黎庶乃曰余司其事則而行之也歧伯曰請遂言之也上經曰夫道者上知天文下知地理中知人事可以長久此之謂也夫道者大無不包細無不入故天文地理人事咸通o新校正云詳夫道者一節與著至教論文重帝曰何謂也歧伯曰本氣位也位天者天文也位地者地理也通於人氣之變化者人事也故太過者先天不及者後天所謂治化而人應之也三隂三陽司天司地以表定隂陽生化之紀是謂位天位地也五運尼中司人氣之變化故曰通於人氣也先天後天謂生化氣之變化所主時也太過崴化先時至不及歲化後時至帝曰五運之化太過謂歳氣有餘也〇新校正云太過何如詳太過五化目五常政大論中趙府居敬堂

...
《补注释文黄帝内经素问-第1卷》

《补注释文黄帝内经素问-第1卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第1卷》

《补注释文黄帝内经素问-第1卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第5卷》

《补注释文黄帝内经素问-第5卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第8卷》

《补注释文黄帝内经素问-第8卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第9卷》

《补注释文黄帝内经素问-第9卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第10卷》

《补注释文黄帝内经素问-第10卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第10卷,所属归类为...

医家