Image

攻之病之夫甚者猶龍火也得濕而熖遇水而燔不知其性以水濕折之適足以光熖儲天物窮方止矣識其性者反常之理以火逐之則燔灼自消熖火撲滅然逆之謂以寒攻熱以熱攻寒從之謂攻以寒熱雖從其性用不必皆同是以下文曰逆者正治從者反治從少從多觀其事也此之謂乎〇新校正云按神農云藥有君臣佐使以相宣攝合和宜用一君二臣三佐五使又堅者削之客者除可一君二臣九佐使也之勞者温之結者散之留者攻之燥者濡之急者緩之散者收之損者益之逸者行之驚者平之上之下之摩之浴之薄之刼之開之發之適事爲故量病證候適事用之帝曰何謂逆從歧伯曰逆者正治從者反治從少從多觀其事也言逆者正治也從者反治也逆病氣而正治則以寒攻熱以熱攻寒雖從順病氣乃反治法也從少謂一同而二異從多謂二同而三異也言盡同者是奇制也帝曰反治何謂歧伯曰熱因寒用寒因熱用塞因塞用通因通用必伏其所主而先其所因其始則同其終則異可使破積可使潰堅可使氣和可使必巳夫大寒内結稸聚疝瘕以熱攻除除寒格熱反縱反縱之則

...
《补注释文黄帝内经素问-第1卷》

《补注释文黄帝内经素问-第1卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第2卷》

《补注释文黄帝内经素问-第2卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第3卷》

《补注释文黄帝内经素问-第3卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第6卷》

《补注释文黄帝内经素问-第6卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第8卷》

《补注释文黄帝内经素问-第8卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第13卷》

《补注释文黄帝内经素问-第13卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第13卷,所属归类为...

医家