Image

痛發尤甚攻之則熱不得前方以蜜煎烏頭佐之以熱蜜多其藥服匕便消是則張公從此而以熱因寒用也有火氣動服冷巳過熱爲寒格而身冷嘔噦嗌乾口苦惡熱好寒衆議攸同咸呼爲熱冷治則甚其如之何逆其好則拒治順其心則加病若調寒熱逆冷熱必行則熱物冷服下嗌之後冷體旣消熱性便發由是病氣隨愈嘔噦皆除情且不違而致大益醇酒冷飮則其類矣是則熱因寒用也所謂惡熱者凡諸食餘氣主於生者〇新校正云詳王字疑誤上見之巳嘔也又病熱者寒攻不入惡其寒勝熱乃消除從其氣則熱增寒攻之則不入以豉豆諸冷藥酒清或温而服之酒熱氣同固無違忤酒熱旣盡寒藥巳行從其服食熱便隨散此則寒因熱用也或以諸冷物熱齊和之服之食之熱復圍解是亦寒因熱用也又熱食猪肉及粉葵乳以椒薑橘熱齊和之亦其類也又熱在下焦治亦然假如下氣虚乏中焦氣壅胠脇滿甚食巳轉增粗工之見無能斷也欲散滿則恐虚其下補下則滿甚於中散氣則下焦轉虚補虚則中滿滋甚醫病叅議言意皆同不救其虚且攻其滿藥入則减藥過依然故中滿下虚其病常在乃不知踈啓其中峻補於下少服則資壅多服則宣通由是而療中滿自除下虚斯實此則塞因塞用也又大熱内結注泄不止熱宜寒療結復須除以寒下之結散利止此則通因通用也又大寒疑内久利溏泄愈而復發綿歷歲年以熱下之寒去利止亦其類也投寒以熱涼而行之投熱以寒温而行之始同終與斯之謂也諸如此等其徒寔繁略舉宗北猶是反治之道斯其類也趙府居敬堂

...
《补注释文黄帝内经素问-第1卷》

《补注释文黄帝内经素问-第1卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第2卷》

《补注释文黄帝内经素问-第2卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第3卷》

《补注释文黄帝内经素问-第3卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第6卷》

《补注释文黄帝内经素问-第6卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第8卷》

《补注释文黄帝内经素问-第8卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第13卷》

《补注释文黄帝内经素问-第13卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第13卷,所属归类为...

医家