Image

想慕神隨徃計榮衛之道閉醫工診之不在以遲留氣而不行積幷爲病言病之藏府不變軀形診之而疑不知病名初也病由想戀所爲故未居藏府事因情念所身體起故不變軀形醫不悉之故診而疑也言病之次也氣血相迫形肉曰減氣虛無情消樂故身體曰減隂陽應象大論曰氣歸精精食氣今病深無氣洒洒然氣虚不化精無所滋故也時驚言病之深也病氣深穀氣盡陽病深者氣内薄故惡寒而驚洒洒寒貌血爲憂煎氣隨悲以其外耗於衛内奪於榮减故外耗於衛内奪於榮病深者何以此耗奪故爾〇新校正云按太素病深者以其作病深以甚也良工所失不知病情此亦治之一過也失謂失問其所始也凡欲診病者必問飮食居處飮食居處五方不同故問之也異法方宜論日東方之域天地之所始生魚鹽之地海濵傍水其民食魚而嗜鹹安其處美其食西方金玉之域沙石之處天地之所收引其民陵居而多風水士剛強其民不衣而褐薦其民華食而脂肥北方者天地所閉藏之域其地高陵居風寒冰列其民樂野處而乳食南方者天地所長養陽之所盛處其地下水±弱霧露之所聚其民嗜酸而食胎中央者其地平以濕天地所以生萬物也衆其民食雜而不勞由此則診病之道當先問焉故聖人雜以合法各得其所宜此之謂矣暴樂暴苦始樂後苦趙府居敬堂

...
《补注释文黄帝内经素问-第3卷》

《补注释文黄帝内经素问-第3卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第4卷》

《补注释文黄帝内经素问-第4卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第6卷》

《补注释文黄帝内经素问-第6卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第8卷》

《补注释文黄帝内经素问-第8卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第9卷》

《补注释文黄帝内经素问-第9卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第1卷》

《补注释文黄帝内经素问-第1卷》是由唐·王冰注所作的,全书共1卷,此为第1卷,所属归类为 A0...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第14卷》

《补注释文黄帝内经素问-第14卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第14卷,所属归类为...

医家