Image

新校正云按太素作始苦皆傷精氣精氣竭絶形體毀沮喜則氣緩悲則氣消然悲哀動中者竭絶而失生故精氣竭絶形體殘毀心神沮喪矣暴怒傷隂暴喜傷陽怒則氣逆故傷隂喜則氣緩故傷陽厥氣厥氣逆也逆氣上行滿於經上行滿脉去形絡則神氣憚散去離形骸矣愚醫治之不知補瀉不知病情精華日脫邪不知喜怒哀樂之殊氣廼幷此治之二過也情槩爲補瀉而同貫則五藏精華之氣日脫邪氣薄蝕而乃幷於正眞之氣矣善爲脉者必以比類奇恒從容知之爲工而不知道此診之不足貴此治之三過也奇恒謂氣候奇異於恒常之候也從容謂分别藏氣虚實脉見上下幾相似也示從容論曰胛虚浮似肺腎小浮似脾肝急沉散似腎此皆工之所時亂然從容分别而得之矣診有三常必問貴賤封君敗傷及欲侯王貴則形樂志樂賤則形苦志苦苦樂殊貫故先問也封君敗傷降君之位封公卿也及欲侯王謂情慕尊貴而妄爲不巳也〇新校正云按太素欲作公故貴脫勢雖不中邪精神内傷身必敗亡憂惶煎迫始富後貧雖不傷邪皮焦筋怫結所爲屈痿躄爲攣以五藏氣留連病有所幷而爲是也醫不能嚴不趙府居敬堂

...
《补注释文黄帝内经素问-第3卷》

《补注释文黄帝内经素问-第3卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第4卷》

《补注释文黄帝内经素问-第4卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第6卷》

《补注释文黄帝内经素问-第6卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第8卷》

《补注释文黄帝内经素问-第8卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第9卷》

《补注释文黄帝内经素问-第9卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第1卷》

《补注释文黄帝内经素问-第1卷》是由唐·王冰注所作的,全书共1卷,此为第1卷,所属归类为 A0...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第14卷》

《补注释文黄帝内经素问-第14卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第14卷,所属归类为...

医家