Image

自具診備蓋隂陽虚盛之理則人病自具知之脉動無常散隂頗陽脉脫不具診無常行診必上下度民君卿脉動無常數者是隂散而陽頗調理也若脉診脫略而不具僃者無以常行之診而察候之則當度量民及君卿三者謂養之殊異爾何者憂樂苦分不同秩故也受師不卒使術不明不察逆從是爲妄行持雌失雄皆謂學棄隂附陽不知幷合診故不明不該備傳之後世反論自章章露也以不明而授與人反古之迹自然章露也至隂虛天氣絶至陽盛地氣不足至隂虚天氣绝而不降至陽盛地氣微而不升是所謂不交通也至謂至盛也隂陽並交至人之所行交謂交通也惟聖人乃能調理使行也隂陽並交者陽氣隂陽之氣並行而交通於先至隂氣後至處者則當陽氣先至隂氣後至何者陽速而隂遲也靈樞經曰所謂交通者並行一數也由此則二氣亦交會於一處也是以聖人持診之道先後隂陽而持之奇恒之勢乃六十首診合微之事追隂陽之變章五中之情其中之論取虛實之要定五度之事知此乃足以診奇恒勢六十首今世不傳是以切隂趙府居敬堂

...
《补注释文黄帝内经素问-第3卷》

《补注释文黄帝内经素问-第3卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第4卷》

《补注释文黄帝内经素问-第4卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第6卷》

《补注释文黄帝内经素问-第6卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第8卷》

《补注释文黄帝内经素问-第8卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第9卷》

《补注释文黄帝内经素问-第9卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第1卷》

《补注释文黄帝内经素问-第1卷》是由唐·王冰注所作的,全书共1卷,此为第1卷,所属归类为 A0...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第14卷》

《补注释文黄帝内经素问-第14卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第14卷,所属归类为...

医家