Image

靈樞經有悲復問不知水所從生涕所有也哀涕泣之義從出也復問重問也欲知水涕所生之由也帝曰若問此者無言涕水者益於治也工之所知道之所生也皆道氣之所生問夫心者五藏之專精也專任也言五之何也藏之精氣任心之所使以爲神目者其竅也神内守明外明之府是故能焉鑒故目其竅也華色者其榮也華色其神明之外飾是以人有德也則氣和於目有亡憂知於色德者道之用人之生也老于曰道生之德畜之氣者生之生神之舍也天布德地化氣苡人因之以生也氣和則神安神安則外鑒明矣氣不和則神不守神不守則外榮減矣故曰人有德也氣和於目有亡也憂知於色也〇新枝正云按太素德作得是以悲哀則泣下泣下水所由生水宗者積水也新校正云按甲乙經云水宗作衆精積水者至隂也至隂者腎之精也宗精之水所以不出者是精持之也輔之裹之故水不行也夫水之精爲志火之精爲神水火相感神志俱悲是以目之水生也目爲上液之道故水火相感神志俱悲水液上行乃生於目故諺言曰心悲名曰志悲志趙府居敬堂

...
《补注释文黄帝内经素问-第3卷》

《补注释文黄帝内经素问-第3卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第4卷》

《补注释文黄帝内经素问-第4卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第6卷》

《补注释文黄帝内经素问-第6卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第8卷》

《补注释文黄帝内经素问-第8卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第9卷》

《补注释文黄帝内经素问-第9卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第1卷》

《补注释文黄帝内经素问-第1卷》是由唐·王冰注所作的,全书共1卷,此为第1卷,所属归类为 A0...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第14卷》

《补注释文黄帝内经素问-第14卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第14卷,所属归类为...

医家