Image

升之不前卽有甚凶也木欲升而天柱窒抑之木欲發鬱亦須待時木發待間氣也至天作間氣之時作也欲發可剌當刺足厥隂之井足厥隂之井卽大敦穴在足大指端之也去爪甲上如韭葉三毛之中乃足厥隂之所出也於平旦水下一刻時以手按穴得動脉下鍼可及三分留六呼如得氣急出之先刺左後刺右又可春分日吐之無此管也火欲升而天蓬窒抑之火欲發鬱亦須待時火鬱待時至天作左間氣之時也其發也君火春分相火忄滿卽欲發之時也故君火相火同法卽是二時而君火相火同刺包絡之滎心可預刺之也包絡之滎在手掌中營宫穴也水下二刻以手按穴動脉應手刺可同身忄之三分留六呼得氣而急出之先左後右又法當春三泄汗也土欲升而天衝窒抑之上欲發鬱亦須待時土鬱待時至天作左間氣之時也土發鬱曰維辰維也多於二間當刺足太隂之俞足維發之也可預剌之也太隂之俞太白穴在足内側核骨下陷者中足太隂之所注也水下三刻剌可同身寸之二分留七呼氣至急出之先左後右金欲升而天英窒抑之金欲發鬱亦須待時金鬱待時至天作左間氣之日也夏至之後金欲發鬱之時在火王當刺手太隂之經手太隂之後作可預剌也經者經渠趙府居敬堂

...
《补注释文黄帝内经素问-第3卷》

《补注释文黄帝内经素问-第3卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第4卷》

《补注释文黄帝内经素问-第4卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第6卷》

《补注释文黄帝内经素问-第6卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第8卷》

《补注释文黄帝内经素问-第8卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第9卷》

《补注释文黄帝内经素问-第9卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第1卷》

《补注释文黄帝内经素问-第1卷》是由唐·王冰注所作的,全书共1卷,此为第1卷,所属归类为 A0...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第14卷》

《补注释文黄帝内经素问-第14卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第14卷,所属归类为...

医家