Image

暹篇穴也在兩手寸口脉䧟者中手太隂之所行也動脉應手於水下四刻刺可同身寸之三分留三呼氣至急水欲升而天内窒抑之水出鍼先左後右欲發鬱亦須待時水鬱待時至天作左間氣之時也發於辰維之後火得王之時水可作也當刺足少隂之合足少可以預用鍼刺之也隂之合隂谷穴也在膝内輔骨之後大筋之下小筋之上按之應手屈膝而得足少隂之所入也刺可同身寸之四分留三呼動氣應手可刺急出之先刺左後刺右帝曰升之不前可以預備願聞其降可以先防防護者也歧伯曰旣明其升必達其降也升降之道皆可先治也亦可以升而先刺也木欲降而地皛窒抑之降而不入抑之鬱發散而可得位三曰不降入日降欲降而鬱先散而然後作地間氣者也降而鬱發暴如天間之待時也降而不下鬱可速矣降之不下急速如天鬱讪便可刺之降可折其所勝也折勝其標而虚其本也故折其勝也當刺手太隂之所出刺手陽明之所入手太隂之所出少商穴也在手大指之端内側去爪甲如韭葉手太隂之井也刺可同身寸之一分留三呼而急出之手陽明之所入曲池穴也在肘外輔屈肘兩骨之間陷中手陽明之合喇可同身寸之趙府居敬堂

...
《补注释文黄帝内经素问-第3卷》

《补注释文黄帝内经素问-第3卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第4卷》

《补注释文黄帝内经素问-第4卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第6卷》

《补注释文黄帝内经素问-第6卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第8卷》

《补注释文黄帝内经素问-第8卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第9卷》

《补注释文黄帝内经素问-第9卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第1卷》

《补注释文黄帝内经素问-第1卷》是由唐·王冰注所作的,全书共1卷,此为第1卷,所属归类为 A0...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第14卷》

《补注释文黄帝内经素问-第14卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第14卷,所属归类为...

医家