Image

刺畢可靜神七曰愼勿大怒怒必眞氣𨚫散之又或在下地甲子乙未失守者卽乙柔干卽上庚獨治之亦名失守者卽八入孤主之三年變癘名曰金癘亦名其至待時也詳其殺癘地數之等差亦推其微甚可知遲速爾速至共三年遲卽後三年其至如金疫剌法同前也諸位乙庚失守刺法同卽天運各異金殺丁之災肝欲平卽勿怒怒化民病也同刺而却之也卽隂生肝爲陽神也隂生卽陽天夜臥念安其志勿誦惡語卽陽神魂守中假令壬午剛柔失守下得其位上失其主卽司天布正木運反虚也雖交歲而天未遷正中運勝卽地見丁酉獨主其運故行燥勝天未勢化是名二虚者巳上壬未遷正下丁獨然卽雖陽年虧及不同災亦然三曰肝自病風化不令運失其壬未得其位天如布退可得遷正不假復巾正角上下失推之天别又及幾分天差之守相招其有期如復位故得相招者也微甚各有其數也差七分計一百五日卽大差之期也差五分卽七十五日其下上者又微也律呂二角失而不和同音有日律蕤賔下呂南呂上大角不應下少角應故二角失而不和也後壬午遷正之日卽上下角趙府居敬堂

...
《补注释文黄帝内经素问-第3卷》

《补注释文黄帝内经素问-第3卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第4卷》

《补注释文黄帝内经素问-第4卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第6卷》

《补注释文黄帝内经素问-第6卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第8卷》

《补注释文黄帝内经素问-第8卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第9卷》

《补注释文黄帝内经素问-第9卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第1卷》

《补注释文黄帝内经素问-第1卷》是由唐·王冰注所作的,全书共1卷,此为第1卷,所属归类为 A0...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第14卷》

《补注释文黄帝内经素问-第14卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第14卷,所属归类为...

医家