Image

守乙得其位上失其庚卽謂柔失其剛也雖得其歲卽庚未得中位也乙得下位以治其地上位庚失其剛干故中金運不得太過反受火勝之也上位失守下乙未在下主地孤立也乙庚金運故位無合上無剛干正之天運虚非相招上下相招隂陽相合也布天未退中司天與運各得其化不以陽年元勝運勝來復支干不合有上下相錯謂之失守庚不與乙失守卽同相對合也姑洗林鍾商音丕應也聲不相應也姑洗上管庚辰太商不如應林鍾下管乙未少商獨應矣如此卽天運化易金疫又故四序三年變大疫名殺疫詳其天數非常也差有微甚大差七分卽氣過一百五日卽茵矣小差五分卽氣過七十五日卽微微卽甚卽甚三年至甚卽也微卽微三年至徐也速也當先補肝俞肝俞在背第力椎下兩傍各寸半用圓利鍼以口温暖先以手按穴得動氣欲下鍼而呪曰氣從始清帝符六丁左施蒼城右入黃庭誦之三過先想青氣於穴下然後剌之三分得氣而進鍼鍼入五分動氣至而徐徐出鍼以手捫其穴令受鍼人次三曰可刺肺之所行肺之所行經嚥氣渠穴也在手寸口䧟中手太隂經也用圓利鍼於口内温令暖先以左手按穴而呪曰太始上眞五符帝君元和氣合司入其神誦之三遍剌可同身寸之三分留二呼動氣至而出其鍼也司趙府居敬堂

...
《补注释文黄帝内经素问-第3卷》

《补注释文黄帝内经素问-第3卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第4卷》

《补注释文黄帝内经素问-第4卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第6卷》

《补注释文黄帝内经素问-第6卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第8卷》

《补注释文黄帝内经素问-第8卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第9卷》

《补注释文黄帝内经素问-第9卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第1卷》

《补注释文黄帝内经素问-第1卷》是由唐·王冰注所作的,全书共1卷,此为第1卷,所属归类为 A0...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第14卷》

《补注释文黄帝内经素问-第14卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第14卷,所属归类为...

医家