Image

亦須吉地七日者佳也取出順日研之三日煉白沙蜜爲丸如梧桐子大每日望東吸日華氣一口冰水下一丸和氣嚥之服十粒無疫干也黃帝問曰人虛卽神遊失守位使鬼神外干是致天亡何以全眞願聞刺法歧伯稽首再拜曰昭乎哉問謂神移失守雖在其體然不致死或有邪干故令夭夀邪未干而不病邪欲干而有卒亡也只如厥隂失守天以虛人氣肝虛感天重虛卽魂遊於上肝虚天虚又遇出汗於肝而三虚散神遊上位左無英君下卽神光不聚而白尸鬼至令人卒亡者也邪干厥大氣身温猶可目中神彩有四肢雖泠心腹尚温如口刺之中無涎舌卵不縮者非感厥也卽名尸厥故可救刺其足少陽之所過足少陽之所之復蘇過丘墟穴也在足外踝下如前䧟者中去臨泣同身寸之五寸足少陽之原也用毫鍼於人近體暖鍼至温以左手按穴呪曰太上元君常居其左制之三魂誦之三遍次呼三魂名爽靈胎光幽精誦之三遍次想青龍於穴下剌之可以同身寸之三分留三呼可徐徐出鍼親令人按氣於口中腹次刺肝之俞在背第九椎下中鳴者可治之兩傍各一寸半趙府居敬堂

...
《补注释文黄帝内经素问-第3卷》

《补注释文黄帝内经素问-第3卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第4卷》

《补注释文黄帝内经素问-第4卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第6卷》

《补注释文黄帝内经素问-第6卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第8卷》

《补注释文黄帝内经素问-第8卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第9卷》

《补注释文黄帝内经素问-第9卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第1卷》

《补注释文黄帝内经素问-第1卷》是由唐·王冰注所作的,全书共1卷,此为第1卷,所属归类为 A0...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第14卷》

《补注释文黄帝内经素问-第14卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第14卷,所属归类为...

医家