Image

周遺篇用毫鍼着身温之左手按穴呪曰太微帝君元英制魂眞元及本令入青雲又呼三魂各如前三遍剌入同身寸之三分留三呼次進二分留三呼復取鍼至三分留一呼徐徐出卽氣及而復活人病心虛又遇君相二火司天失守感而三虛又或汗出於心卽致神魂逆於上入泥丸遇火不及黑尸鬼犯之令人暴亡不出一時可救之四肢冷氣雖閉絶不變色舌卵如不縮者可救目中神彩不變者可刺之也可刺手少陽之所過手少陽之所過陽池穴也在手表腕上䧟者中手少陽之原也用毫鍼人身温煖以手按穴呪曰太乙帝君泥丸總神丹無黑氣來復其眞誦之三遍想赤鳯於穴下剌入二分留七呼次進一分留三呼復退留一呼徐徐手捫其穴卽令復活也復刺心俞在背第五椎也兩傍各一寸半用毫鍼着身温暖以手按穴呪曰丹房守靈五帝上青陽和布體來復黄庭誦之三遍刺可同身寸之七分留一分次進一分留一呼退至二分留一呼徐徐而出鍼以手捫其穴也人脾病又遇太隂司天失重虚而汗出於脾因而三虚智守感而三虛意二神遊於上位故曰失守又遇土不及青尸鬼邪犯之於人令人暴亡不出一時可救之也四肢冷而身温唇温者可活之矣口中無涎卽名尸厥可剌足陽明之所過衝陽穴也在足陽明之所過足附上骨間動脉去䧟谷三趙府居敬堂

...
《补注释文黄帝内经素问-第3卷》

《补注释文黄帝内经素问-第3卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第4卷》

《补注释文黄帝内经素问-第4卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第6卷》

《补注释文黄帝内经素问-第6卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第8卷》

《补注释文黄帝内经素问-第8卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第9卷》

《补注释文黄帝内经素问-第9卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第1卷》

《补注释文黄帝内经素问-第1卷》是由唐·王冰注所作的,全书共1卷,此为第1卷,所属归类为 A0...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第14卷》

《补注释文黄帝内经素问-第14卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第14卷,所属归类为...

医家