Image

進一分留一呼徐徐出鍼以手捫其穴復蘇也肺者相傳之官治節出焉位高爲君故官爲相傳主行榮衛故治節由之喘息而自然有多語失節飲苓形寒悲愴是以肺可刺手太隂之源肺之源神不守位卽虚也出於太淵在掌後大筋一寸五分間陷者中手太隂之所過用長鍼以口中温鍼以手按穴刺入同身寸之三分留三呼動氣肝者將軍之官至而徐徐出鍼以手捫穴謀慮出焉勇而能斷故日將軍潛發未萌故曰謀慮出焉怒氣上遇氣交不前因而神失守神光不聚可用前法剌之全神守者也可刺足厥隂之源足厥隂之源太衝穴也在足大趾本節後二寸䧟者中乃肝脉所過爲源用長鍼便於口中先温鍼以乎按穴刺可入三分留三呼進二分留二呼徐徐山鍼以手捫之也膽者中正之官决斷出焉剛正果决故官爲中正直而不疑故决斷出焉交動而卒怒怱而不息氣上而不守位使人中正不利欲成膈噎神光不聚未有邪干先可以可刺足少陽之源足少陽之刺治之者也源丘墟穴也在足外踝下如前陷者中去臨泣穴五寸足少陽之所過也用長鍼於口内温鍼先以左手按穴刺可同身寸之三分留三呼進至五分留二呼徐徐出鍼以手捫之也膻中者臣使之官喜樂出焉膻中者在胷兩乳間爲氣海手厥隂包絡之所居此作相火位故言臣使主其喜樂中及驚喜怒思恐卽神失守位使人如失趙府居敬堂

...
《补注释文黄帝内经素问-第3卷》

《补注释文黄帝内经素问-第3卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第4卷》

《补注释文黄帝内经素问-第4卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第6卷》

《补注释文黄帝内经素问-第6卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第8卷》

《补注释文黄帝内经素问-第8卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第9卷》

《补注释文黄帝内经素问-第9卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第1卷》

《补注释文黄帝内经素问-第1卷》是由唐·王冰注所作的,全书共1卷,此为第1卷,所属归类为 A0...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第14卷》

《补注释文黄帝内经素问-第14卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第14卷,所属归类为...

医家